REGULAMIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 16.30.
 2. Dzieci przyprowadzane są do godziny 9.00, po jej upływie placówka jest zamknięta,następuje dezynfekcja klamek i poręczy.
 3. Złożenie Oświadczenia Rodzica dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Zał. nr 1).
 4. Rodzic zobowiązuje się do wyposażenia dziecka w maseczkę ochronną ( dziecko od 4 lat) i w kieszonkowy płyn dezynfekujący.
 5. Rodzic/opiekun/osoba upoważniona nie wchodzi do budynku, przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w głównych drzwiach wejściowych. Pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
 6. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są zobowiązane zachować dystans od osoby przyjmującej dziecko min. 2 m i mieć zasłonięte usta i nos.
 7. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
 8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub dziecko musi być natychmiast odizolowane oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki.
 9. Dziecko nie zabiera ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 10. Po odebraniu dziecka przez nauczyciela przedszkolak przebiera się w szatni i dezynfekuje pod nadzorem nauczyciela ręce.
 11. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są na stałe Ci sami opiekunowie.
 12. Zajęcia opiekuńcze w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.
 13. Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
 14. Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach, każda z grup osobno, tak aby na jednej Sali nie przebywało więcej niż 12 dzieci.
 15. Podczas korzystania z posiłków klamki do drzwi, poręcze oraz stoły w sali są dezynfekowane.
 16. Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem nauczyciela dezynfekuje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
 17. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia poza teren placówki.
 18. Rodzic/opiekun/osoba upoważniona odbiera dziecko z głównego wejścia placówki.