PROCEDURA OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU

 

 

§ 1
Podstawa prawna:

1. Konwencja Praw Dziecka
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1221 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101,
poz.926 z 2002 r. z późn. zm.)
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz.69 z 2003 r. z późn. zm.)
5. Statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Mały Artysta” w Łomży

§ 2
Postanowienia ogólne:

Celem monitoringu jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności przedszkolnej oraz osób przebywających na terenie placówki;
2. Ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci;
3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzież, napastowanie itp.)
5. Ograniczanie dostępu do przedszkola i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych;
6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 3
Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

1. Przedszkole posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
2. Przedszkole posiada wymagane znaki, informujące wszystkich wchodzących na teren placówki, że obiekt jest monitorowany – symbol oraz napis.
3. W związku z zapisem ust. 2 osoby wchodzące na teren objęty monitoringiem wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku oraz dysponowanie tym wizerunkiem w celach związanych z bezpieczeństwem mienia oraz osób.
4. Rejestrator wraz z monitorem znajduje się w gabinecie dyrektora.
5. Zapisy monitoringu mogą być zapisywane na nośnikach zewnętrznych przez dyrektora lub osobę wyznaczoną na piśmie przez dyrektora przedszkola i są gromadzone przez okres 14 dni.
6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony na pisemny wniosek, za zgodą i w terminie
ustalonym przez dyrektora przedszkolu.
7. Zapis monitoringu może zostać udostępniony rodzicom jedynie na pisemny wniosek, skierowany do dyrektora przedszkola w celu odtworzenia zajścia mogącego mieć znamiona zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dziecka lub innej osoby przebywającego w tym czasie na terenie przedszkola.
1) zapis taki udostępnia się wnioskującemu rodzicowi na płycie lub w formie papierowej lub na innym nośniku pod warunkiem podpisania we wniosku oświadczenia, że zapis ten zostanie wykorzystany jedynie jako dowód w sprawie przez instytucje upoważnione i nie będzie rozpowszechniany przez żadne media.;
2) zapis monitoringu może być udostępniony nauczycielom po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem;
3) nagrania mogą być udostępniane także policji i prokuraturze na pisemny wniosek w celu
wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
8. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników przedszkola (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

§ 4
Przepisy końcowe:

1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu posiada tylko dyrektor przedszkola.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
3. Administratorem danych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mały Artysta” jest dyrektor przedszkola.
4. Wniosek o udostępnienie zapisu stawowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE ZAPISU Z MONITORINGU file pdf2