„Cyfrowy świat Smerfów”

Cyfrowy świat Smerfów”- program własny, autor Beata Zduńczyk

Postęp technologii informacyjnej w każdej dziedzinie życia ma ogromny wpływ na edukację i rozwój. Daje się zauważyć, że technologia informacyjna wkracza również
w najniższy szczebel edukacji, jakim jest wychowanie przedszkolne. Ten etap kształcenia jest szczególnie ważny, gdyż w okresie edukacji przedszkolnej budujemy podstawy osobowości na całe życie. Nie sposób pominąć wiedzy związanej z postępem technicznym i informatycznym, ponieważ jest to dla dziecka świat bardzo atrakcyjny. Naturalna ciekawość dziecka powinna być właściwie wykorzystana do wprowadzania go w ten złożony obszar wiedzy. Dawanie dziecku szansy na aktywny udział w edukacji wzbogaca proces dydaktyczny, umożliwia samodzielne odkrywanie wiedzy, zapewniając większą skuteczność edukacji. Wychodząc naprzeciw rozwojowi współczesnej edukacji postawiono tezę:

Wprowadzenie technologii informacyjnej w przedszkolu to szansa dla skutecznej edukacji dzieci.

Ideą wiodącą programu jest odpowiedź na specyfikę współczesnych czasów, na różnorodność i zmienność wiedzy, w tym na różne źródła pozyskiwania wiedzy oraz funkcjonowanie dziecka w świecie multimediów i Internetu.

Cele ogólne:
Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju poprzez:

  • przygotowanie do kreatywnego, świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych poprzez zabawy edukacyjne, elementy nauki kodowania i programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności;
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
  • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, wzmacnianie poczucia wartości każdego dziecka

„Cyfrowy świat Smerfów” to program współczesny, o nowatorskim charakterze, wykorzystujący najnowsze technologie, który będzie inspiracją do twórczej pracy
z dziećmi w oparciu o ich indywidualne zdolności. Realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale dzieci 6-letnich „Smerfy”. Jest on w pełni zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz uzupełnieniem jej treści i zakłada dowolną realizację zagadnień zgodnie z tematyką zajęć, z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu urządzeń: komputera, tablicy multimedialnej, dywanów interaktywnych, robotów do programowania, narzędzi do kodowania offline, dostosowując poziom trudności do wieku i możliwości dzieci.

Czytaj dalej...

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Organizator:

Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

 Wykonawca: Aneta Niedbała

Grupa 4-latki ,,Leśne Skrzaty

 

I. Opis zasadności wprowadzenia projektu.

W każdym aspekcie ludzkiego życia człowiek spotyka się z analizą kultury. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.Kultura  jest ukazana w szerokim zakresie, poprzez wspomaganie wychowawczej roli rodziny, po wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne, wprowadzenie edukacji patriotycznej, poznawanie polskiej kultury.

Dlatego, aby budować te wartości kulturalne od najmłodszych lat od października 2021 r. wprowadzam do swojej grupy projekt pedagogiczny autorstwa Pauliny Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka), Magdaleny  Wojdan (współautorka),  Mariusza Berkowskiego (współautor) oraz Agnieszki Raźnej – Kubiak (współautorka).

Czytaj dalej...

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

„Mały Artysta” w Łomży

 

Mały Artysta wie, jak bezpiecznie zachowywać się”

program z zakresu bezpieczeństwa dzieci

 

Opracowała:
Aleksandra Ogonowska

 

WSTĘP

 

„Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju
i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju”

Jan Paweł II

 

Niniejszy program ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w otaczającym ich życiu zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.

 

Czytaj dalej...

Radosny start przedszkolaka

 „Radosny start przedszkolaka”

 PROGRAM ADAPTACYJNY

DLA DZIECI 3-LETNICH

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:

 dzielić wszystko,

postępować uczciwie,

nie bić innych,

odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,

sprzątać po sobie,

nie brać nic, co do mnie nie należy,

powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,

myć ręce przed jedzeniem,

spuszczać wodę,

a po południu się zdrzemnąć."

  1. Fulghum

 

Czytaj dalej...

Pedagogika F. Froebla

 

Friedrich Wilhelm Froebel jest nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego. Był to niemiecki pedagog, architekt i miłośnik przyrody, żył i tworzył w latach 1782-1852. Jest znany przede wszystkim jako twórca tzw. „ogródków dziecięcych”, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci 3-6-letnich, w których wprowadzał autorski system metodyczny, oparty na zabawowej i zajęciowej samodzielności i aktywności dziecięcej. 

Przedszkole to ogródek, w którym rosnące rośliny to dzieci, a nauczyciel jest ogrodnikiem dbającym i pielęgnującym ich rozwój.

Czytaj dalej...