„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa dzieci.
rok szkolny 2020/2021

 

Przygotowały:
Alicja Modzelewska
Aleksandra Ogonowska

 

WSTĘP

Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju
i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju”
Jan Paweł II

 

 

Jednym z głównych zadań przedszkola określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o bezpieczeństwo. Działania przedszkola powinny być zatem skierowane na realizowanie treści wychowawczych istotnych dla bezpieczeństwa dzieci. Zakres treści przeznaczonych do realizacji powinien być uzgodniony z rodzicami.

Współczesna cywilizacja oprócz dobrodziejstw związanych z postępem naukowo – technicznym, brutalnie wkracza w nasze życie. Ostatnie lata wskazują, że nasilają się anomalie w kontaktach międzyludzkich, zwiększa się agresja i napastowanie dzieci przez dorosłych. Słyszymy o wypadkach pogryzienia dzieci przez psy kończących się nawet śmiercią.

Nie zawsze możemy towarzyszyć naszym pociechom i czuwać nad ich bezpieczeństwem. Niemożliwe jest wyeliminowanie wszystkich zagrożeń. Dlatego powinno się jak najwcześniej uświadamiać dzieciom niebezpieczeństwa, które mogą ich spotkać w codziennym życiu i przyzwyczajać do ograniczeń, miedzy innymi przez ustalenie zakazów i nakazów.

Bardzo ważne jest zapoznawanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu, wzbudzanie w nich czujności i ostrożności w różnych życiowych zdarzeniach.

W ostatnim okresie naszego życia wybuchła pandemia Covid-19. Z tego powodu w placówkach oświatowych wprowadzono reżim sanitarny i higieniczny. W związku z zaistniałą sytuacją, prowadzony od kilku lat w naszej placówce projekt edukacyjny ,,Bezpieczny Przedszkolak ”, został wzbogacony w nowe treści dotyczące higieny i czystości. Wprowadzony blok tematyczny „My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy” ma na celu uczenie dzieci trwałych i dobrych nawyków higienicznych. Wprowadzone treści będą systematycznie utrwalane w ciągu całego roku szkolnego.

 I. Zadania projektu wynikające z zadań przedszkola określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 1. Wspieraniewielokierunkowejaktywnościdzieckapoprzezorganizacjęwarunkówsprzyjającychnabywaniudoświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznymipoznawczymobszarzejegorozwoju.
 2. Tworzeniewarunkówumożliwiającychdzieciomswobodnyrozwój, zabawęiodpoczynek w poczuciubezpieczeństwa.
 3. Wspieraniesamodzielnejdziecięcejeksploracjiświata, dobórtreściadekwatnych do poziomurozwojudziecka, jegomożliwościpercepcyjnych, wyobrażeńirozumowania, z poszanowaniemindywidualnychpotrzebizainteresowań.
 4. Tworzeniesytuacjisprzyjającychrozwojowinawykówi zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawnośćruchowąibezpieczeństwo, w tymbezpieczeństwo w ruchudrogowym.
 5. Przygotowywanie do rozumieniaemocji, uczućwłasnychiinnychludziorazdbanie o zdrowiepsychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniemnaturalnychsytuacji, pojawiającychsię w przedszkoluorazsytuacjizadaniowych, uwzględniającychtreściadekwatne do intelektualnychmożliwościioczekiwańrozwojowychdzieci.
 6. Kreowanie, wspólne z wymienionymipodmiotami, sytuacjiprowadzących do poznaniaprzezdzieckowartościi norm społecznych, którychźródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, innedorosłeosoby, w tymosobystarsze, orazrozwijania zachowań wynikających z wartościmożliwych do zrozumienianatymetapierozwoju.
 7. Systematyczneuzupełnianie, zazgodąrodziców, realizowanychtreściwychowawczych o nowezagadnienia, wynikające z pojawieniasię w otoczeniudzieckazmianizjawiskistotnychdlajegobezpieczeństwaiharmonijnegorozwoju.

 II. Cele ogólne.

 1. Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .
 2. Uczenie dzieci bezpiecznych zachowań w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.
 3. Ćwiczenie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.
 4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.
 5. Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach.
 6. Przygotowanie dzieci do pomocy w sytuacjach problemowych.
 7. Uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest inny i ma własną odrębność.
 8. Przeciwdziałanie konfliktom w grupie.
 9. Wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z korzystaniem z Internetu.
 10. Uczenie dzieci zasad higieny, wypracowywanie dobrych i trwałych nawyków higienicznych.

III . Struktura programu i organizacja zajęć.

 

Materiał został opracowany i podzielony, uwzględniając następujące obszary zagrożeń w jakich mogą się znaleźć dzieci:

 1. My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy............IX
 2. Każdy z nas jest inny – wiem, jak być dobrym kolegą….X
 3. Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego…XI
 4. Uroki i niebezpieczeństwa zimy…………………………I
 5. Bezpieczny Internet ……………………………………..II
 6. Ja i zwierzęta…………………………………………….III
 7. Sam na podwórku……………………………………….IV
 8. Wypadki i pierwsza pomoc……………………………...V
 9. Bezpieczne wakacje…………………………………….. VI

IV. Formy pracy.

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Zajęcia służące realizacji programu to zabawy organizowane w taki sposób, żeby poniżej wymienione formy były ich częścią.

 • rozmowy indywidualne i grupowe,
 • prace plastyczne,
 • wystawy prac dzieci,
 • spacery po najbliższej okolicy (wycieczki na skrzyżowania ulic wyposażone w sygnalizację świetlną),
 • zabawy dydaktyczne i tematyczne,
 • zabawy ruchowe,
 • wykorzystywanie utworów literatury dziecięcej,
 • zabawy i gry ruchowe( m.in. przygotowujące dzieci do roli pieszego, pasażera, zabawy umożliwiające poznanie znaków drogowych i sygnałów drogowych),
 • zabawy i gry dydaktyczne z zastosowaniem modeli symulacyjnych,
 • zabawy i ćwiczenia ortofoniczne,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • wycieczki i spacery,
 • spotkania z funkcjonariuszami Policji.
 • spotkania ze strażakami

V. Metody wykorzystywane w pracy.

W pracy z przedszkolakami najbardziej efektywne okazują się metody, które aktywizują wyobraźnię dzieci, skłaniają do myślenia i wyciągania wniosków. Najczęściej wykorzystywanymi w niniejszym programie metodami będą:

 • metody aktywizujące – dzieci poprzez działanie zdobywają wiedzę,
 • metody poszukujące – korzystanie z makiet, plansz, obserwacja,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metody podające – pogadanka, rozmowa, opowiadanie nauczyciela, dyskusja,
 • metoda osobistego przykładu nauczyciela i innych dorosłych
 • pokaz i instruktaż ,
 • metoda ćwiczeń i zadań do wykonania,
 • praca z obrazkiem,
 • praca z tekstem literackim.
 • inscenizacje, piosenki, wiersze;

VI. Środki dydaktyczne.

 • ilustracje, historyjki obrazkowe, plansze;
 • plakaty, zdjęcia, ilustracje;
 • komputer, telewizor, gry multimedialne, slajdy;
 • odtwarzacz płyt CD;
 • filmy i prezentacje edukacyjne;
 • książki dla dzieci o ruchu drogowym, kodeks ruchu drogowego;
 • książki z obrazkami, tekstami literackimi( wiersze, opowiadania, zagadki, inscenizacje);
 • karty pracy;
 • książeczki do kolorowania, wycinania i naklejania przez dzieci;
 • apteczka;
 • przybory i materiały plastyczne.
 • makiety, (makieta osiedla ze znakami drogowymi, modelami pojazdów i ludzi, drzew, zwierząt);
 • gry planszowe, których treść dotyczy przepisów ruchu drogowego ;
 • układanki przedstawiające znaki drogowe, pojazdy samochodowe itp.;
 • zestawy płyt CD z piosenkami o tematyce ruchu drogowego i dźwiękami pojazdów samochodowych;
 • modele znaków drogowych różnej wielkości;
 • zestawy urządzeń drogowych: modele sygnalizatorów świetlnych;
 • nagrania odgłosów.

 

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU:

 • Program będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021 na zajęciach różnego typu, w różnych częściach dnia.
 • Program obejmuje swoim zakresem i działaniem grupę dzieci 6 – letnich „Pszczółki”, grupy dzieci 5 - letnich „Mali Odkrywcy” i „Smerfy”. Zagadnienia zawarte w programie będą elementem zajęć integrujących różne obszary edukacji: w zakresie mowy i myślenia, w zakresie przygotowania do pisania i czytania, edukacji przyrodniczej, matematycznej, ruchowej, muzycznej, kulturowo- estetycznej i technicznej.
 • Poszczególne tematy kompleksowe będą realizowane przez jeden tydzień w danym miesiącu wg. zamieszczonych treści programowych oraz ciekawych pomysłów nauczycieli .Treści będą utrwalane przez cały miesiąc.
 • Poszczególne tematy kompleksowe mogą być modyfikowane, upraszczane, odpowiednio do możliwości rozwojowych dzieci.
 • Dzieci będą korzystać z kart pracy, które ułatwiają realizację programu.
 • Zakłada się współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia.
 • Realizowane treści będą propagowane poprzez organizowanie zawodów sportowych, wycieczek pieszych z zastosowaniem właściwego sprzętu i zasad ruchu drogowego.
 • Program zakłada kontrolę i ocenę wiadomości dzieci.

Program będzie realizowany w następnym roku szkolnym 2021/2022. Obejmie grupy dzieci 5 i 6-letnich.

VII. Tematyka, cele ogólne i operacyjne.

 

TEMAT KOMPLEKSOWY

CELE OGÓLNE DO TEMATU KOMPLEKSOWEGO

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE - PRZEWIDYWANE

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

1. My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy.

( trzeci, czwarty tydzień września)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Każdy z nas jest inny – wiem jak być dobrym kolegą.

(październik)

 

 

* Uczenie zachowań prozdrowotnych

* Systematyczne kształtowanie trwałych i dobrych nawyków higienicznych

*Uświadomienie dzieciom, że dbanie o higienę, a szczególnie mycie rąk, zmniejsza ryzyko zachorowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest inny i ma własną odrębność.

* Kształcenie tolerancji i akceptacji.

* Przeciwdziałanie konfliktom w grupie.

Czyścioszki to my

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żeby zdrowym być

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jestem

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

- rozumie, że w naszym otoczeniu żyją różne mikroorganizmy, w tym bakterie i wirusy,

- wie, kiedy i w jakich sytuacjach należy myć ręce ( przed każdym posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po zabawie na podwórku, po kontakcie z zwierzętami itd.),

- rozumie celowość mycia rąk, szczególnie w celu zmniejszenia ryzyka infekcji.

 

 

 

 

Dziecko:

- zna podstawowe zasady higieny osobistej,

- rozumie konieczność codziennej kąpieli, mycia zębów dwa razy dziennie, codziennej zmiany bielizny,

- wie, ze każdy członek rodziny powinien mieć swój ręcznik, że po każdej kąpieli należy umyć wannę,

- rozumie, dlaczego ważne jest zamykanie deski po skorzystaniu z toalety i dezynfekcja toalety,

- rozumie zasadność utrzymywania ciała w czystości,

- rozumie znaczenie snu i ruchu dla zdrowia.

 

Dziecko:

- rozumie, że każdy z nas jest inną osobą,

- wie, że ludzie różnią się nazwiskiem, imieniem, wyglądem , charakterem, zainteresowaniami itd.,

- wie, że każdy z nas może robić i lubić inne rzeczy, potrawy, kolory itp.,

- rozumie, że nie należy drugiej osobie narzucać swojej woli.

Stop agresji – jestem dobrym kolegą

Dziecko:

- rozumie pojęcie „dobry kolega”,

- umie bawić się w grupie,

- wyjaśnia pojęcie „przemoc”,

- wie, jak reagować na złe zachowania innych.

3. Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego.

(listopad)

*Zwrócenie uwagi na poruszanie się dzieci po drodze w różnych warunkach pogodowych.

*Uświadomienie dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. 

*Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

*Wdrażanie do przechodzenia
w miejscach oznaczonych.

*Wyrabianie orientacji przestrzennej.

*Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw sygnalizatora.

*Poznanie funkcji pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.

 

 

 

Jestem bezpieczny na drodze

Dziecko:

- potrafi bezpiecznie pod opieką dorosłego poruszać się po drodze,

-stosuje zasady prawidłowego przechodzenia
przez jezdnię,

- określa kierunki: strona lewa, strona prawa,

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych,

- zna znaczenie wybranych znaków, drogowych: informacyjnych

i ostrzegawczych,

- wie, jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je jako uczestnika ruchu drogowego w najbliższym otoczeniu, jak ich unikać lub pokonywać,

- rozumie konieczność noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach (szczególnie poza miastem, w czasie od późnej jesieni do wczesnej wiosny i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych),

- wie, że policjant jest osobą,
do której zawsze może się zwrócić o pomoc, gdy znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji,

- zna rolę pracy policjanta w ruchu drogowym,

- wie, jakie są zasady bezpiecznego podróżowania jako pasażer samochodu osobowego (zajęcie miejsca w foteliku, zapięcie pasów, zachowanie spokoju podczas jazdy),

- stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej,

- potrafi zachować się widząc pojazd uprzywilejowany,

- wie, co to trudne warunki drogowe,

- zachowuje szczególnąostrożność na drodze w czasie złych warunków pogodowych: mgła, gołoledź, śnieg, deszcz.

 

4.Uroki i niebezpieczeństwa zimy.

( styczeń)

* Rozumienie konieczności

zażywania świeżego powietrza we wszystkich porach roku.

* Dbanie o swoje zdrowie

i odpowiedni ubiór w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych.

* Przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa podczas zabaw

na śniegu i lodzie.

 

 

 

Hartuj się

 

Dziecko: - codziennie korzysta ze świeżego

powietrza,

- ubiera się stosownie do pogody,

- rozgrzewa części ciała szczególnie

narażone na przemarznięcie,

- przebiera się w przypadku zamoczenia odzieży.

Sporty zimowe

 

Dziecko:

- rozumie konieczność odśnieżania

i posypywania piaskiem ścieżek,

- zjeżdża na sankach w bezpiecznych miejscach z dala od tras komunikacji samochodowej,

- bawi się w wyznaczonych do tego

celu miejscach,

- nie rzuca śnieżkami do ludzi,

- nie ślizga się na zamarzniętych zbiornikach wodnych,

- zna skutki spożywania sopli lodowych i śniegu.

5. Bezpieczny Internet.

(luty)

 

 

 

 

*Uczenie mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

* Wyrabianie odpowiednich nawyków korzystania z komputera i Internetu.

* Uświadomienie potrzeby ochrony swojej prywatności.

* Zwiększanie świadomości o

uzależnieniach od komputera, telefonu i innych sprzętów multimedialnych.

 

 

 

 

 

Internet – przyjaciel czy wróg?

 

 

 

 

Dziecko:

- rozumie pojęcie „Internet”, wie, jak mądrze i bezpiecznie z niego korzystać,

- poznaje podstawy korzystania z Internetu,

- wyrabia odpowiednie nawyki korzystania z Internetu i sprzętów multimedialnych,

- rozumie konieczność ochrony swojej prywatności.

 

 

 

6. Ja i zwierzęta.

(marzec)

*Rozumienie konieczności unikania kontaktów z bezpańskimi psami;

* Budzenie szacunku dla zwierząt

i troski o ich los.

* Zapoznanie z pozycjami obronnymi podczas ataku psa.

 

Znalazłem pieska....

 

Dziecko:

Zna i przestrzega zasady kontaktu ze zwierzętami :

- nie wolno podchodzić do dzikich zwierząt i dotykać ich,

- nie wolno bez zgody i obecności właściciela podchodzić do psa, karmić go, drażnić,

- nie wolno wchodzić na teren, którego pilnuje pies,

- wie, jak wygląda tabliczka informująca, że teren jest strzeżony przez psa,

- wie, jak zachować się na widok biegnącego w jego kierunku psa, aby uniknąć pogryzienia,

- wie, jak zachowuje się chory gołąb,

wiewiórka,

- powiadamia dorosłych o znalezieniu zwierzęcia,

- nie znęca się nad zwierzętami,

- myje ręce po kontakcie ze zwierzęciem.

Uwaga zły pies!

 

Dziecko:

- demonstruje pozycje obronne stosowane w przypadku ataku psa,

- nie prowokuje swoim zachowaniem zwierząt - nie drażni, nie przebywa

w pobliżu nieznanych psów.

 

7.Sam na podwórku .

(kwiecień)

*Rozumienie niebezpieczeństw, jakie grożą dzieciom ze strony

nieznajomych osób.

*Rozumienie skutków zabawy nieznanymi przedmiotami.

*Zwrócenie uwagi na podejrzane względem dziecka zachowania dorosłych.

*Zwrócenie uwagi na różne niebezpieczeństwa ze strony dorosłych np. niebezpieczeństwo kradzieży, uprowadzenia.

Ja i nieznajomy

Dziecko:

1.Wie, że niektórzy dorośli mogą być dla niego zagrożeniem:

- dla zdobycia zaufania dorosły może podać się za wujka, listonosza, kominiarza, księdza itp,

- człowiek, który ma złe intencje może mieć przyjemną powierzchowność i być miły.

2.Wie, że nie wolno ufać nieznajomemu dorosłemu który:

- coś obiecuje i chce je gdzieś zaprowadzić,

- częstuje dziecko słodyczami i daje drobne prezenty,

- prosi dziecko, aby gdzieś z nim poszło.

3.Wie, że nie wolno:

- rozmawiać z nieznajomymi,

- wsiadać do obcego samochodu,

- podawać obcym swojego adresu domowego,

- opowiadać o tym, co i gdzie znajduje się w domu,

- zostawiać swoich rzeczy na placu zabaw, w parku bez opieki,

- brać do ręki nieznane przedmioty,

- częstować się oferowanymi produktami,

- bawić się znalezionymi rzeczami.

 

8.Wypadki i pierwsza pomoc.

(maj)

*Znajomość swojego imienia
i nazwiska. 

*Znajomość miejsca zamieszkania, dokładnego adresu

* Zaznajomienie z pojęciem "wypadek' i "pierwsza pomoc".

* Rozumienie konieczności

bezwzględnego powiadomienia

osoby dorosłej.

*Poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach. 

*Poznanie elementarnych zasad udzielenia pierwszej pomocy.

*Poznanie numerów telefonów instytucji niosących pomoc
w sytuacjach zagrożenia. *Uświadamianie znaczenia znajomości numerów telefonów alarmowych.

*Nauka przekazywania informacji właściwym służbom.

*Uświadomienie konsekwencji fałszywych alarmów.

 

 

Oj jak boli!

 

Dziecko: - zna swoje imię i nazwisko, przedstawia się,

- zna nazwę swojego miasta i dokładny adres,

- powiadamia osobę dorosłą o wypadku swoim lub czyimś,

- samo nie używa żadnych lekarstw,

- rozpoznaje i nazywa podstawowe elementy wyposażenia apteczki,

- rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy,

- zna i stosuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy,

- zna numery telefonów alarmowych: 997,998,999, 112

- potrafi podać zwięzłą informację
o zdarzeniu dorosłym i służbom ratowniczym,

- jest świadomy konsekwencji fałszywych alarmów.

 

 

9.Bezpieczne wakacje.

(czerwiec)

* Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku

w różnych środowiskach przyrodniczych (nad wodą ,w lesie, w mieście, na wsi).

*Przestrzeganie bezpieczeństwa
i stosowanie się do zakazów
w zabawach.

*Uświadomienie zakazu kąpieli
i zabaw w miejscach niedozwolonych.

 

Nad wodą i w lesie

 

Dziecko:

- nie wchodzi samo do wody,

- nie oddala się od rodziców,

- nie rzuca kamieniami do wody,

- nie wchodzi na drzewa,

- nie spożywa nieznanych owoców,

- bawi się bezpiecznie i stosuje się do zakazów w zabawach,

- unika miejsc niedozwolonych do kąpieli i zabaw.

 

EWALUACJA

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie skuteczności stosowanych metod i form pracy z dzieckiem, pogłębioną refleksję nad realizacją zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom oraz, co najważniejsze, dalsze planowanie i wzbogacanie działań zmierzających do nabywania przez dzieci bezpiecznych zachowań i nawyków.

Do zaproponowanych przez nas działań ewaluacyjnych, które możliwie najlepiej określą osiągnięcia (wiadomości i umiejętności) dzieci należą:

 • obserwacja zachowań dzieci w ruchu ulicznym,
 • obserwacja zachowań dzieci w ogrodzie przedszkolnym,
 • obserwacja zachowań dzieci w sali przedszkolnej i łazience,
 • analiza wytworów i prac dzieci,
 • wywiad z dziećmi,
 • ankieta dla nauczycieli – wychowawców grup objętych programem. 

LITERATURA:

 1. Cz. Janczarski „Gromadka misia Uszatka”.
 2. J.  Wasilewski „Jak paw przez jezdnię przechodził”.
 3. M. Terlikowska „Draka o drogowych znakach”.
 4. Wyd. „Klakson” „Jeżdżę bezpiecznie rowerem”.
 5. B. Szafarczyk „Z Agatką na drodze”.
 6. R. Jaworska „Poradnik wychowania zdrowotnego cz. I – bezpieczeństwo”.
 7. Płytoteka przedszkolna.
 8. „ Uwaga – czerwone światło” – K. Przybylska, „ Moje 5 lat” wyd. MAC.
 9. D. Klus – Stańska, M. Nowicka: „Bezpieczeństwo dzieci”, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków.
 10. Higiena osobista – portal edukacyjny.
 11. Kubuś – higiena – bajka dla dzieci.