Mały Artysta wie, jak bezpiecznie zachowywać się

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

„Mały Artysta” w Łomży

Mały Artysta wie, jak bezpiecznie zachowywać się”

program z zakresu bezpieczeństwa dzieci

 

Opracowała:
Aleksandra Ogonowska

WSTĘP

„Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju
i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju”

Jan Paweł II

Niniejszy program ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w otaczającym ich życiu zagrożeniach oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym przez nauczycieli umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ponadto realizacja programu ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.

 

I. Zadania programu wynikające z zadań przedszkola określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

4.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

5.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

6. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

7. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

II. Cele programu

 1. Cele główne:
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie niebezpieczeństw i przewidywanie ich skutków .
 • Uwrażliwienie dzieci na dbanie o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo.
 1. Cele szczegółowe:
 • Uczenie dzieci bezpiecznych zachowań w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na placu zabaw.
 • Ćwiczenie pożądanych nawyków i odruchów w sytuacji zagrożenia.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.
 • Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach.
 • Przygotowanie dzieci do pomocy w sytuacjach problemowych.
 • Uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest inny i ma własną odrębność.
 • Przeciwdziałanie konfliktom w grupie.
 • Wzrost świadomości dzieci o negatywnych konsekwencjach związanych z korzystaniem z Internetu.
 • Uczenie dzieci zasad higieny, wypracowywanie dobrych i trwałych nawyków higienicznych.

III. Adresaci programu

 • dzieci 4,5,6 – letnie uczęszczające do przedszkola objętego programem
 • nauczyciele zatrudnieni w placówce
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola objętego programem
 • inne osoby związane z placówką

 

IV. Metody wykorzystywane w pracy

W pracy z przedszkolakami najbardziej efektywne okazują się metody, które aktywizują wyobraźnię dzieci, skłaniają do myślenia i wyciągania wniosków. Najczęściej wykorzystywanymi w niniejszym programie metodami będą:

 • metody aktywizujące – dzieci poprzez działanie zdobywają wiedzę,
 • metody poszukujące – korzystanie z makiet, plansz, obserwacja,
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metody podające – pogadanka, rozmowa, opowiadanie nauczyciela, dyskusja,
 • metoda osobistego przykładu nauczyciela i innych dorosłych
 • pokaz i instruktaż ,
 • metoda ćwiczeń i zadań do wykonania,
 • praca z obrazkiem,
 • praca z tekstem literackim.

V. Formy pracy

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Zajęcia służące realizacji programu to zabawy organizowane w taki sposób, żeby poniżej wymienione formy były ich częścią.

 • rozmowy indywidualne i grupowe,
 • prace plastyczne,
 • wystawy prac dzieci,
 • spacery po najbliższej okolicy (wycieczki na skrzyżowania ulic wyposażone w sygnalizację świetlną),
 • zabawy dydaktyczne i tematyczne
 • wykorzystywanie utworów literatury dziecięcej,
 • zabawy i gry ruchowe( m.in. przygotowujące dzieci do roli pieszego, pasażera, zabawy umożliwiające poznanie znaków drogowych i sygnałów drogowych),
 • zabawy i gry dydaktyczne z zastosowaniem modeli symulacyjnych,
 • zabawy i ćwiczenia ortofoniczne,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • wycieczki i spacery,
 • spotkania z funkcjonariuszami Policji.
 • spotkania ze strażakami.

 

VI. Środki dydaktyczne

 • ilustracje, historyjki obrazkowe, plansze;
 • plakaty, zdjęcia, ilustracje;
 • komputer, telewizor, gry multimedialne, slajdy;
 • odtwarzacz płyt CD;
 • filmy i prezentacje edukacyjne;
 • książki dla dzieci o ruchu drogowym, kodeks ruchu drogowego;
 • książki z obrazkami, tekstami literackimi( wiersze, opowiadania, zagadki, inscenizacje);
 • karty pracy;
 • książeczki do kolorowania, wycinania i naklejania przez dzieci;
 • apteczka;
 • przybory i materiały plastyczne.
 • makiety, (makieta osiedla ze znakami drogowymi, modelami pojazdów i ludzi, drzew, zwierząt);
 • gry planszowe, których treść dotyczy przepisów ruchu drogowego ;
 • układanki przedstawiające znaki drogowe, pojazdy samochodowe itp.;
 • zestawy płyt CD z piosenkami o tematyce ruchu drogowego i dźwiękami pojazdów samochodowych;
 • modele znaków drogowych różnej wielkości;
 • zestawy urządzeń drogowych: modele sygnalizatorów świetlnych;
 • nagrania odgłosów.

 

VII. Bloki tematyczne programu

 • Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego….IX
 • My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy…………X
 • Każdy z nas jest inny – wiem, jak być dobrym kolegąXI
 • Uroki i niebezpieczeństwa zimy…………………………....I
 • Bezpieczny Internet ………………………………………..II
 • Ja i zwierzęta………………………………………………..III
 • Sam na podwórku ………………………………………….IV
 • Wypadki i pierwsza pomoc……………………………........V
 • Bezpieczne wakacje………………………………………...VI

 

 

VIII. Charakterystyka bloków tematycznych

 

TEMAT KOMPLEKSOWY

CELE OGÓLNE DO TEMATU KOMPLEKSOWEGO

 

TEMAT ZAJĘĆ

CELE OPERACYJNE - PRZEWIDYWANE

UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

1. Dziecko bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Każdy z nas jest inny – wiem jak być dobrym kolegą

 

 

 

*Zwrócenie uwagi na poruszanie się dzieci po drodze w różnych warunkach pogodowych.

*Uświadomienie dzieciom konieczności bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. 

*Poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

*Wdrażanie do przechodzenia
w miejscach oznaczonych.

*Wyrabianie orientacji przestrzennej.

*Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw sygnalizatora.

*Poznanie funkcji pojazdów uprzywilejowanych w ruchu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Uczenie zachowań prozdrowotnych

* Systematyczne kształtowanie trwałych i dobrych nawyków higienicznych

*Uświadomienie dzieciom, że dbanie o higienę, a szczególnie mycie rąk, zmniejsza ryzyko zachorowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uświadomienie dzieciom, że każdy z nas jest inny i ma własną odrębność.

* Kształcenie tolerancji i akceptacji.

* Przeciwdziałanie konfliktom w grupie.

Jestem bezpieczny na drodze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyścioszki to my

 

 

 

 

 

 

 

Żeby zdrowym być

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jestem

 

 

 

 

 

 

 

Stop agresji – jestem dobrym kolegą

 

Dziecko:

- potrafi bezpiecznie pod opieką dorosłego poruszać się po drodze,

-stosuje zasady prawidłowego przechodzenia
przez jezdnię,

- określa kierunki: strona lewa, strona prawa,

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych,

- zna znaczenie wybranych znaków, drogowych: informacyjnych

i ostrzegawczych,

- wie, jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je jako uczestnika ruchu drogowego w najbliższym otoczeniu, jak ich unikać lub pokonywać,

- rozumie konieczność noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach (szczególnie poza miastem, w czasie od późnej jesieni do wczesnej wiosny i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych),

- wie, że policjant jest osobą,
do której zawsze może się zwrócić o pomoc, gdy znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji,

- zna rolę pracy policjanta w ruchu drogowym,

- wie, jakie są zasady bezpiecznego podróżowania jako pasażer samochodu osobowego (zajęcie miejsca w foteliku, zapięcie pasów, zachowanie spokoju podczas jazdy),

- stosuje się do barw sygnalizacji świetlnej,

- potrafi zachować się widząc pojazd uprzywilejowany,

- wie, co to trudne warunki drogowe,

- zachowuje szczególną ostrożność na drodze w czasie złych warunków pogodowych: mgła, gołoledź, śnieg, deszcz.

 

 

 

Dziecko:

- rozumie, że w naszym otoczeniu żyją różne mikroorganizmy, w tym bakterie i wirusy,

- wie, kiedy i w jakich sytuacjach należy myć ręce ( przed każdym posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po zabawie na podwórku, po kontakcie z zwierzętami itd.),

- rozumie celowość mycia rąk, szczególnie w celu zmniejszenia ryzyka infekcji.

 

Dziecko:

- zna podstawowe zasady higieny osobistej,

- rozumie konieczność codziennej kąpieli, mycia zębów dwa razy dziennie, codziennej zmiany bielizny,

- wie, ze każdy członek rodziny powinien mieć swój ręcznik, że po każdej kąpieli należy umyć wannę,

- rozumie, dlaczego ważne jest zamykanie deski po skorzystaniu z toalety i dezynfekcja toalety,

- rozumie zasadność utrzymywania ciała w czystości,

- rozumie znaczenie snu i ruchu dla zdrowia.

 

Dziecko:

- rozumie, że każdy z nas jest inną osobą,

- wie, że ludzie różnią się nazwiskiem, imieniem, wyglądem , charakterem, zainteresowaniami itd.,

- wie, że każdy z nas może robić i lubić inne rzeczy, potrawy, kolory itp.,

- rozumie, że nie należy drugiej osobie narzucać swojej woli.

 

Dziecko:

- rozumie pojęcie „dobry kolega”,

- umie bawić się w grupie,

- wyjaśnia pojęcie „przemoc”,

- wie, jak reagować na złe zachowania innych.

 

4.Uroki i niebezpieczeństwa zimy

 

* Rozumienie konieczności

zażywania świeżego powietrza we wszystkich porach roku.

* Dbanie o swoje zdrowie

i odpowiedni ubiór w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych.

* Przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa podczas zabaw

na śniegu i lodzie.

 

 

Hartuj się

 

 

 

 

 

 

 

Sporty zimowe

Dziecko: - codziennie korzysta ze świeżego

powietrza,

- ubiera się stosownie do pogody,

- rozgrzewa części ciała szczególnie

narażone na przemarznięcie,

- przebiera się w przypadku zamoczenia odzieży.

 

 

Dziecko:

- rozumie konieczność odśnieżania

i posypywania piaskiem ścieżek,

- zjeżdża na sankach w bezpiecznych miejscach z dala od tras komunikacji samochodowej,

- bawi się w wyznaczonych do tego

celu miejscach,

- nie rzuca śnieżkami do ludzi,

- nie ślizga się na zamarzniętych zbiornikach wodnych,

- zna skutki spożywania sopli lodowych i śniegu.

 

5. Bezpieczny Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ja i zwierzęta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sam na podwórku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Wypadki i pierwsza pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bezpieczne wakacje.

 

*Uczenie mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

* Wyrabianie odpowiednich nawyków korzystania z komputera i Internetu.

* Uświadomienie potrzeby ochrony swojej prywatności.

* Zwiększanie świadomości o

uzależnieniach od komputera, telefonu i innych sprzętów multimedialnych.

 

 

 

 

 

 

*Rozumienie konieczności unikania kontaktów z bezpańskimi psami;

* Budzenie szacunku dla zwierząt

i troski o ich los.

* Zapoznanie z pozycjami obronnymi podczas ataku psa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rozumienie niebezpieczeństw, jakie grożą dzieciom ze strony

nieznajomych osób.

*Rozumienie skutków zabawy nieznanymi przedmiotami.

*Zwrócenie uwagi na podejrzane względem dziecka zachowania dorosłych.

*Zwrócenie uwagi na różne niebezpieczeństwa ze strony dorosłych np. niebezpieczeństwo kradzieży, uprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Znajomość swojego imienia
i nazwiska. 

*Znajomość miejsca zamieszkania, dokładnego adresu

* Zaznajomienie z pojęciem "wypadek' i "pierwsza pomoc".

* Rozumienie konieczności

bezwzględnego powiadomienia

osoby dorosłej.

*Poznanie elementarnych zasad postępowania przy wypadkach. 

*Poznanie elementarnych zasad udzielenia pierwszej pomocy.

*Poznanie numerów telefonów instytucji niosących pomoc
w sytuacjach zagrożenia. *Uświadamianie znaczenia znajomości numerów telefonów alarmowych.

*Nauka przekazywania informacji właściwym służbom.

*Uświadomienie konsekwencji fałszywych alarmów.

 

 

 

 

 

 

 

* Zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku

w różnych środowiskach przyrodniczych (nad wodą ,w lesie, w mieście, na wsi).

*Przestrzeganie bezpieczeństwa
i stosowanie się do zakazów
w zabawach.

*Uświadomienie zakazu kąpieli
i zabaw w miejscach niedozwolonych.

 

Internet – przyjaciel czy wróg?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znalazłem pieska....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga zły pies!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja i nieznajomy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oj jak boli!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad wodą i w lesie

 

Dziecko:

- rozumie pojęcie „Internet”, wie, jak mądrze i bezpiecznie z niego korzystać,

- poznaje podstawy korzystania z Internetu,

- wyrabia odpowiednie nawyki korzystania z Internetu i sprzętów multimedialnych,

- rozumie konieczność ochrony swojej prywatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

Zna i przestrzega zasady kontaktu ze zwierzętami :

- nie wolno podchodzić do dzikich zwierząt i dotykać ich,

- nie wolno bez zgody i obecności właściciela podchodzić do psa, karmić go, drażnić,

- nie wolno wchodzić na teren, którego pilnuje pies,

- wie, jak wygląda tabliczka informująca, że teren jest strzeżony przez psa,

- wie, jak zachować się na widok biegnącego w jego kierunku psa, aby uniknąć pogryzienia,

- wie, jak zachowuje się chory gołąb,

wiewiórka,

- powiadamia dorosłych o znalezieniu zwierzęcia,

- nie znęca się nad zwierzętami,

- myje ręce po kontakcie ze zwierzęciem.

 

Dziecko:

- demonstruje pozycje obronne stosowane w przypadku ataku psa,

- nie prowokuje swoim zachowaniem zwierząt - nie drażni, nie przebywa

w pobliżu nieznanych psów.

 

 

 

 

Dziecko:

1.Wie, że niektórzy dorośli mogą być dla niego zagrożeniem:

- dla zdobycia zaufania dorosły może podać się za wujka, listonosza, kominiarza, księdza itp.

- człowiek, który ma złe intencje może mieć przyjemną powierzchowność i być miły.

2.Wie, że nie wolno ufać nieznajomemu dorosłemu który:

- coś obiecuje i chce je gdzieś zaprowadzić,

- częstuje dziecko słodyczami i daje drobne prezenty,

- prosi dziecko, aby gdzieś z nim poszło.

3.Wie, że nie wolno:

- rozmawiać z nieznajomymi,

- wsiadać do obcego samochodu,

- podawać obcym swojego adresu domowego,

- opowiadać o tym, co i gdzie znajduje się w domu,

- zostawiać swoich rzeczy na placu zabaw, w parku bez opieki,

- brać do ręki nieznane przedmioty,

- częstować się oferowanymi produktami,

- bawić się znalezionymi rzeczami.

 

 

 

 

 

 

Dziecko: - zna swoje imię i nazwisko, przedstawia się,

- zna nazwę swojego miasta i dokładny adres,

- powiadamia osobę dorosłą o wypadku swoim lub czyimś,

- samo nie używa żadnych lekarstw,

- rozpoznaje i nazywa podstawowe elementy wyposażenia apteczki,

- rozumie potrzebę udzielania pierwszej pomocy,

- zna i stosuje podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy,

- zna numery telefonów alarmowych: 997,998,999, 112

- potrafi podać zwięzłą informację
o zdarzeniu dorosłym i służbom ratowniczym,

- jest świadomy konsekwencji fałszywych alarmów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko:

- nie wchodzi samo do wody,

- nie oddala się od rodziców,

- nie rzuca kamieniami do wody,

- nie wchodzi na drzewa,

- nie spożywa nieznanych owoców,

- bawi się bezpiecznie i stosuje się do zakazów w zabawach,

- unika miejsc niedozwolonych do kąpieli i zabaw.

 

 

IX. Uwagi o realizacji programu:

 • Program będzie realizowany na zajęciach różnego typu, w różnych częściach dnia.
 • Zagadnienia zawarte w programie będą elementem zajęć integrujących różne obszary edukacji: w zakresie mowy i myślenia, w zakresie przygotowania do pisania i czytania, edukacji przyrodniczej, matematycznej, ruchowej, muzycznej, kulturowo- estetycznej i technicznej.
 • Poszczególne tematy kompleksowe będą realizowane przez jeden tydzień w danym miesiącu wg. zamieszczonych treści programowych oraz ciekawych pomysłów nauczycieli. Treści będą utrwalane przez cały miesiąc.
 • Poszczególne tematy kompleksowe mogą być modyfikowane, upraszczane, odpowiednio do możliwości rozwojowych dzieci.
 • Dzieci będą korzystać z kart pracy, które ułatwiają realizację programu.
 • Zakłada się współpracę z Policją, Strażą Pożarną, Służbą Zdrowia.
 • Realizowane treści będą propagowane poprzez organizowanie zawodów sportowych, wycieczek pieszych z zastosowaniem właściwego sprzętu i zasad ruchu drogowego.
 • Program zakłada kontrolę i ocenę wiadomości dzieci.

X. Narzędzia do ewaluacji programu

Ewaluacja ma na celu sprawdzenie skuteczności stosowanych metod i form pracy z dzieckiem, pogłębioną refleksję nad realizacją zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom oraz, co najważniejsze, dalsze planowanie i wzbogacanie działań zmierzających do nabywania przez dzieci bezpiecznych zachowań i nawyków.

Do zaproponowanych przez nas działań ewaluacyjnych, które możliwie najlepiej określą osiągnięcia (wiadomości i umiejętności) dzieci należą:

 • obserwacja zachowań dzieci w ruchu ulicznym,
 • obserwacja zachowań dzieci w ogrodzie przedszkolnym,
 • obserwacja zachowań dzieci w sali przedszkolnej i łazience,
 • analiza wytworów i prac dzieci,
 • wywiad z dziećmi,
 • ankieta dla nauczycieli – wychowawców grup objętych programem.