Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

 

zał.nr 1 do uchwały z dnia 16 stycznia 2023 r.

 

Zasady

rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży

 

 

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) opiera się na zasadzie powszechnej dostępności.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do danej placówki przedszkolnej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu (oddziale przedszkolnym), w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) przyjmuje się po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca .
 5. Postępowanie rekrutacyjnego prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.
 6. W pierwszej kolejności do przedszkola (oddziału przedszkolnego) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 7. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

W przypadku, kiedy wyniki powyższego postępowania są równorzędne lub jeżeli po jego zakończeniu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dodatkowe kryteria:

 • spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6 – letniego spoza gminy,
 • uczęszczanie do danej placówki rodzeństwa.
 1. Dyrektor ma prawo przyjąć do placówki dziecko także w trakcie roku szkolnego
  w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola (oddziału przedszkolnego) na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy (miasta) przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 4. Wnioski o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego) składa się do dyrektora danej placówki.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w punkcie 7.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki.
 7. Komisja rekrutacyjna pracuje zgodnie z zasadami określonymi prawem oświatowym.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole (oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor danej placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola (oddziału przedszkolnego):

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola (oddziału przedszkolnego ) deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.

od 6 do 10 marca 2023r.

----------------

2.

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci

13 marca – 14 kwietnia 2023r.

13 czerwca 2023 r.

3.

Weryfikacja złożonych kart

17 kwietnia – 19 maja 2023r.

13 czerwca –

16 czerwca 2023 r.

4.

Wywieszanie na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz na stronach internetowych placówek imiennych list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych

22 maja 2023r.

19 czerwca 2023 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

9 czerwca 2023r.

--------------

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 czerwca 2023r.

23 czerwca 2023r.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022 r., poz.2431 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 • Statut przedszkola.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA w roku szkolnym 2023/2024 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA w roku szkolnym 2023/2024