Rekrutacja do przedszkola

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST STOWARZYSZENIE „EDUKATOR” w Łomży na rok szkolny 2017/ 2018

 

 • Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci w wieku 3-6 lat, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata( dziecka )

 • W pierwszej kolejności do przedszkola (oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego) przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 • W przypadku większej liczby kandydatów z gminy, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  - wielodzietność rodziny kandydata,
  - niepełnosprawność kandydata,
  - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  - objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego opiera się na zasadzie powszechnej dostępności.
  W przypadku, kiedy wyniki powyższego postępowania są równorzędne lub jeżeli po jego zakończeniu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę dodatkowe kryteria:
  - spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6 – letniego spoza gminy,
  - uczęszczanie do danej placówki rodzeństwa.

 • Dyrektor ma prawo przyjąć do placówki dziecko także w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc.

 • Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola (oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego), jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 • W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy (miasta) przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 • Wnioski o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego składa się do dyrektora danej placówki.

 • Do wniosku dołącza się dokumenty, potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w punkcie 4.

 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca.

 •  Rodzice dzieci przyjętych do danej placówki przedszkolnej corocznie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu na kolejny rok szkolny (oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego) w terminie 7 dni, poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora danej placówki.

 • Komisja rekrutacyjna pracuje zgodnie z zasadami, określonymi prawem oświatowym.

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole (oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego) nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor danej placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola (oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego) deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.

1marca

13 marca 2017 r.

----------------

2.

Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń wszystkich dzieci ( również tych, które wcześniej uczęszczały)

14 marca –14 kwietnia 2017r.

26 maja 2017 r.

3.

Weryfikacja złożonych kart

18 kwietnia –18 maja 2017r.

26 maja – 12 czerwca 2017 r.

4.

Opublikowanie na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz na stronach internetowych placówek imiennych list dzieci przyjętych oraz list dzieci nieprzyjętych

26 maja 2017r.

14 czerwca 2017r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica, w postaci pisemnego oświadczenia , woli posyłania przyjętego dziecka do placówki

31 maja 2017r.

--------------

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych

5 czerwca 2017r.

22 czerwca 2017 r.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Statut przedszkola.

Zatwierdzono Uchwalą Zarządu Stowarzyszenia ,,Edukator” z dnia 26 stycznia 2017

.

kartaKarta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Więcej w tej kategorii: Rekrutacja do grupy żłobkowej »