Rekrutacja do grupy żłobkowej

„Niemowlę to mały człowiek, uczący się jak być Wielkim”
Maria Montessori

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku ,,Mały Artysta” w Łomży na rok 2017 wprowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia ,,Edukator” uchwałą z dnia 20 lutego 2017

Rodziców dzieci uczęszczających do żłobka obowiązują dwa rodzaje opłat:

  • opłata stała za pobyt dziecka w żłobku (czesne ) w wysokości 637,80 złotych miesięcznie, pomniejszona o dotację uzyskaną z Programu „Maluch plus” 2017.

Czesne obejmuje profesjonalną opiekę nad dzieckiem w godzinach 6.30-18.30 w tym opiekę pielęgniarki, psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, język angielski , zajęcia muzyczne, ruchowe i ogólnorozwojowe

  • opłata za wyżywienie czyli dzienna stawka żywieniowa w wysokości 5,50 złotych za każdy dzień korzystania przez dziecko z wyżywienia.

Wyżywienie obejmuje: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, przygotowywane przez własną kuchnię, specjalizującą się w racjonalnym żywieniu dzieci .


Wymogiem koniecznym do zapewnienia dziecku miejsca w Żłobku „Mały Artysta” jest terminowe wnoszenie przez rodziców opłat, określonych w umowie, ustalonych na dany rok kalendarzowy .

Opłata łączna, obejmująca opłatę stałą za pobyt dziecka (pomniejszoną o kwotę dotacji) oraz opłatę za wyżywienie wnoszona jest przez Rodzica w formie przelewu bankowego na rachunek żłobka, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

I . Opłata stała:
1. Wpłaty z tytułu opłaty stałej w kwocie 637, 80 zł za każdy miesiąc są pomniejszone o kwotę 137,80 zł, pokrywaną z dotacji z Programu „Maluch plus” 2017
2. Warunkiem koniecznym do uzyskania kwot z dotacji Programu „Maluch plus” 2017 jest wniesienie przez rodzica obowiązkowej opłaty w wysokości 500 zł ( słownie: pięćset zł ) udokumentowane wyciągiem bankowym, oraz złożenie stosownego oświadczenia, dotyczącego korzystania z dofinansowania ( wzór oświadczenia w załączeniu)
3. Każdy rodzic dokonuje opłaty stałej w kwocie 500 zł miesięcznie z góry, w formie przelewu bankowego na wskazany rachunek żłobka, w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca
4. W związku z wymogami korzystania z dotacji z programu „Maluch plus” 2017 organ prowadzący żłobek nie ma możliwości dokonywania zwolnień i odpisów z opłaty stałej.
5. Nieuzasadniony i nieuzgodniony wcześniej brak wpłaty z tytułu opłaty stałej jest równoznaczny z rezygnacją rodzica z miejsca dla jego dziecka w żłobku.
6. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka powyżej 10 dni roboczych, spowodowanej np. chorobą, rodzic jest zobowiązany zgłosić ten fakt do dyrektora placówki i indywidualnie ustalić możliwość obniżenia opłaty stałej do kwoty minimum t. j. 200 zł za dany miesiąc (słownie: dwieście zł)
7. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka w nagłych, trudnych sytuacjach losowych, mogą wystąpić z pisemnym, umotywowanym wnioskiem do dyrektora żłobka o przesunięcie terminu wniesienia opłaty stałej lub o umożliwienie opłaty w ratach. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Dyrekcji żłobka.

II. Opłata za korzystanie z posiłków
1. Za każdy dzień korzystania z posiłków w żłobku obowiązuje (poza opłatą stałą ) opłata w kwocie 5,50 zł. ( słownie: pięć złotych 50/100 ) t. j. dzienna stawka żywieniowa
2. Odpisy za niewykorzystane żywienie przysługują każdemu Rodzicowi w wysokości stawki żywieniowej za każdy zgłoszony wcześniej dzień nieobecności dziecka. Warunkiem koniecznym do uzyskania odpisu jest powiadomienie pracowników żłobka o planowanej nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 12.00 w dniu , poprzedzającym tę nieobecność.
3. Kwota przysługującego odpisu odliczana jest z należności za kolejny miesiąc, a w przypadku dzieci opuszczających żłobek – zwracana na wskazane konto w ostatnim dniu pobytu dziecka w żłobku.
4. Żłobek prowadzi rejestr wszystkich odpisów za żywienie oraz innych ulg. W rejestrze na bieżąco wpisuje się każdą decyzję i kwotę naliczonego odpisu.

Uzasadnienie przyjętych zasad


Prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Edukator” w Łomży żłobki niepubliczne nie są dotowane z budżetu miasta. Na bieżący rok kalendarzowy Stowarzyszenie uzyskało dotację z programu „Maluch plus” 2017 w kwocie 137,80 zł miesięcznie na każde dziecko, przeznaczoną na obniżenie obowiązkowej odpłatności rodziców . Całkowity koszt utrzymania jednego dziecka w grupie żłobkowej „Mały Artysta” na rok 2017 wynosi 920 zł miesięcznie.
Łączna wartość odpłatności stałej od rodziców oraz kwoty dotacji z Programu ,,Maluch plus” 2017 wynosi 637,80 zł.
Mając na względzie troskę o młode rodziny ustaliliśmy kwotę pobieranej od rodzica opłaty stałej w wysokości 500 zł, w celu umożliwienia korzystania z opieki żłobkowej wszystkim rodzicom, potrzebującym instytucjonalnego wsparcia w procesie godzenia obowiązków opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat z pracą zawodową.
Brakujące środki t. j. 282,20 zł miesięcznie na każde dziecko, (3 386,40 zł rocznie) stanowiące różnicę pomiędzy kosztem utrzymania dziecka w żłobku a kwotą uzyskaną z odpłatności rodziców oraz z Programu „Maluch plus” 2017 , jako organizacja pożytku publicznego
nie wypracowująca zysków, musimy pozyskać od sponsorów.

Zarząd Stowarzyszenia ,,Edukator” w Łomży
Łomża , 2017 . 02. 20

 

 

Nabór dzieci do grupy żłobkowej na rok szkolny 2017/2018


Terminy:

1. Składanie przez rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka deklaracji o kontynuowaniu wychowania w naszej placówce 1 marca- 13 marca 2017 r.

2. Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń 14 marca -14 kwietnia 2017 r.

3. Weryfikacja złożonych kart 18 kwietnia - 28 kwietnia 2017 r.

4. Opublikowanie na tablicach informacyjnych dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do grupy żłobkowej 15 maja 2017 r.

LICZBA MIEJSC W GRUPIE ŻŁOBKOWEJ OGRANICZONA.

 

kartaKarta zgłoszenia dziecka do żlobka