Jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym; zrozumieć niepełnosprawność – skuteczniej wspomagać

W okresie od lipca do grudnia 2015 r. łomżyński ,,Edukator” realizuje projekt, pod nazwą ,,Jak żyć z dzieckiem niepełnosprawnym; zrozumieć niepełnosprawność – skuteczniej wspomagać”. współfinansowany przez Fundację PZU.

Działaniami projektu obejmiemy ogółem 90 osób .

Projekt jest adresowany do rodzin, wychowujących dzieci niepełnosprawne.

Beneficjentami bezpośrednimi zadania będą dzieci niepełnosprawne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z placówek Stowarzyszenia, mieszkające w małych środowiskach na terenie woj. podlaskiego: pow. białostocki, grajewski, łomżyński, sokólski, zambrowski, kolneński, woj. warmińsko – mazurskiego pow. olecki, giżycki, piski, woj. mazowieckiego pow. makowski i ostrołęcki.

Celem projektu jest organizowanie i prowadzenie warsztatowych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci oraz szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin dzieci niepełnosprawnych, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej tych dzieci, dotkniętych różnymi deficytami rozwojowymi. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom z zakresu roli rodziny i obojga rodziców w rehabilitacji i rewalidacji dziecka niepełnosprawnego oraz warsztatom, praktycznie przygotowującym do prawidłowej realizacji wszystkich funkcji wspierających rozwój dziecka niepełnosprawnego w środowisku rodzinnym.

W czasie realizacji zadania zaplanowaliśmy udział 30 dzieci niepełnosprawnych oraz 60 osób z ich najbliższego otoczenia, ze środowisk rodzinnych tych dzieci.

Członkowie rodzin będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych szkoleniach i warsztatach Przewidujemy realizację zajęć w następujących zakresach tematycznych:

  • metody i możliwości wsparcia w rodzinie dziecka z określoną niepełnosprawnością,
  • metody wsparcia rozwoju oraz gry i zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym,
  • problemy życia codziennego rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, wymiana doświadczeń
  • poradnictwo indywidualne ; forma indywidualnych spotkań konsultacyjnych z sześcioma specjalistami : psychologiem, oligofrenopedagogiem , fizjoterapeutą , logopedą, specjalistą edukacji przedszkolnej,
  • udział dzieci niepełnosprawnych i ich rodzeństwa w otwartych zajęciach edukacyjnych, w przedszkolnych grupach integracyjnych
  • udział w praktycznych zajęciach rehabilitacyjnych , połączonych z możliwością konsultacji indywidualnych, dotyczących realizowanych zajęć, prowadzonych przez specjalistów,
  • imprezy integracyjne w środowiskach zamieszkania, zorganizowane przez kadrę pedagogiczną wiejskich szkół i Punktów Przedszkolnych.

Realizacja projektu jest kolejnym elementem wieloletniego, systematycznie realizowanego przez łomżyńskie Stowarzyszenie "Edukator" własnego programu na rzecz łagodzenia skutków niepełnosprawności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz na rzecz specjalistycznego wsparcia ich rodzin.

Łomża, sierpień 2015