Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Organizator:

Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” w Inowrocławiu

 Wykonawca: Aneta Niedbała

Grupa 4-latki ,,Leśne Skrzaty

 

I. Opis zasadności wprowadzenia projektu.

W każdym aspekcie ludzkiego życia człowiek spotyka się z analizą kultury. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.Kultura  jest ukazana w szerokim zakresie, poprzez wspomaganie wychowawczej roli rodziny, po wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne, wprowadzenie edukacji patriotycznej, poznawanie polskiej kultury.

Dlatego, aby budować te wartości kulturalne od najmłodszych lat od października 2021 r. wprowadzam do swojej grupy projekt pedagogiczny autorstwa Pauliny Marcysiak (pomysłodawczyni, koordynatorka), Magdaleny  Wojdan (współautorka),  Mariusza Berkowskiego (współautor) oraz Agnieszki Raźnej – Kubiak (współautorka).

 

II. Cele projektu.

Cele ogólne:

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

III. Zasady projektu.

       Projekt  odbywać się będzie od 4 października 2021– 24 czerwca 2022. Zadania wykonać należy do 31 maja, a następnie do 12 czerwca przesłać formularz sprawozdania wraz z pięcioma wybranymi zdjęciami z realizacji projektu.

Projekt przeprowadzany zgodnie z harmonogramem, podczas zajęć edukacji Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na materiałach, umiejętnościach i doświadczeniach własnych.  Zajęcia odbywać się będą na terenie placówki, po uprzednim poinformowaniu dyrektora przedszkola.

IV. Projekt składać się będzie z czterech MODUŁÓW:

 

TEMATYKA

Moduł 1

W krainie muz.

Moduł 2

Tu jest moje miejsce.

Moduł 3

Kocham, lubię, szanuję.

Moduł 4

Kultury świata.

Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono w formie załącznika 2. W każdym z modułów nauczyciel wraz z dziećmi zrealizuje po pięć zadań. A na koniec wyśle formularz ze sprawozdaniem.

V. Spodziewane efekty

Wykształcenie umiejętności uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata. Nabycie pozytywnego nastawienia do otoczenia oraz wykształcenie postawy gotowości do jego ratowania. Wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie. Dokumentowanie i opracowywanie wyników. Nabywanie umiejętności pracy w grupie. Wspieranie dziecięcej wyobraźni oraz kreatywności. Podniesienie poziomu kultury osobistej. Podniesienie jakości pracy placówki oraz poszerzenie działań dydaktycznych i wychowawczych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW, KORZYŚCI Z UDZIAŁU DLA PLACÓWKI: 

  • Wprowadzanie dzieci w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dzieci;
  • Formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
  • Ukierunkowanie dzieci ku wartościom.

Załączniki:

- Regulamin projektu

- Zadania projektu