„Cyfrowy świat Smerfów”

Cyfrowy świat Smerfów”- program własny, autor Beata Zduńczyk

Postęp technologii informacyjnej w każdej dziedzinie życia ma ogromny wpływ na edukację i rozwój. Daje się zauważyć, że technologia informacyjna wkracza również
w najniższy szczebel edukacji, jakim jest wychowanie przedszkolne. Ten etap kształcenia jest szczególnie ważny, gdyż w okresie edukacji przedszkolnej budujemy podstawy osobowości na całe życie. Nie sposób pominąć wiedzy związanej z postępem technicznym i informatycznym, ponieważ jest to dla dziecka świat bardzo atrakcyjny. Naturalna ciekawość dziecka powinna być właściwie wykorzystana do wprowadzania go w ten złożony obszar wiedzy. Dawanie dziecku szansy na aktywny udział w edukacji wzbogaca proces dydaktyczny, umożliwia samodzielne odkrywanie wiedzy, zapewniając większą skuteczność edukacji. Wychodząc naprzeciw rozwojowi współczesnej edukacji postawiono tezę:

Wprowadzenie technologii informacyjnej w przedszkolu to szansa dla skutecznej edukacji dzieci.

Ideą wiodącą programu jest odpowiedź na specyfikę współczesnych czasów, na różnorodność i zmienność wiedzy, w tym na różne źródła pozyskiwania wiedzy oraz funkcjonowanie dziecka w świecie multimediów i Internetu.

Cele ogólne:
Wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju poprzez:

  • przygotowanie do kreatywnego, świadomego i bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych poprzez zabawy edukacyjne, elementy nauki kodowania i programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności;
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
  • kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, wzmacnianie poczucia wartości każdego dziecka

„Cyfrowy świat Smerfów” to program współczesny, o nowatorskim charakterze, wykorzystujący najnowsze technologie, który będzie inspiracją do twórczej pracy
z dziećmi w oparciu o ich indywidualne zdolności. Realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 w oddziale dzieci 6-letnich „Smerfy”. Jest on w pełni zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz uzupełnieniem jej treści i zakłada dowolną realizację zagadnień zgodnie z tematyką zajęć, z wykorzystaniem dostępnych w przedszkolu urządzeń: komputera, tablicy multimedialnej, dywanów interaktywnych, robotów do programowania, narzędzi do kodowania offline, dostosowując poziom trudności do wieku i możliwości dzieci.