„Radosny start przedszkolaka”

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mały Artysta”

18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29A

Radosny start przedszkolaka”

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA DZIECI 3-LETNICH

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam się nauczyłem, że trzeba:
dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę,
a po południu się zdrzemnąć."
R .Fulghum

Opracowanie programu:
Alicja Modzelewska

Prowadzące:
Anna Dębińska, Ewelina Cwalina, Barbara Tarkowska.

 

 

Adaptacja przedszkolna dziecka to czas ciężkiej próby dla wszystkich zainteresowanych stron: przedszkola, rodziców i dla samego przedszkolaka.

Dzieci przychodzące do przedszkola znacznie różnią się od siebie poziomem zdolności przystosowawczych. Część dzieci adaptuje się szybko i łatwo, część ma z tym duży problem.  Pragnąc maksymalnie zmniejszyć trudności adaptacyjne  warto dostatecznie wcześnie przygotować dziecko do nowej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać je do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich.

Do tego procesu trzeba przygotować zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Wychodząc naprzeciw potrzebie, przygotowaliśmy dla Państwa i dzieci program adaptacyjny. Wiemy z doświadczenia poprzednich lat, że program adaptacyjny nie gwarantuje dobrej adaptacji, lecz znacznie ją przyspiesza i ułatwia.

Program dotyczy dzieci 3 letnich, które po raz pierwszy będą uczęszczać do przedszkola oraz ich rodziców.

Założenia programu:

Wypracowanie wzajemnych oddziaływań  pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. 

Cele ogólne programu:

 • ułatwienie nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom startu, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju  dziecka w aspekcie społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 • stworzenie dzieciom odpowiednich warunków do szybkiej adaptacji w nowym środowisku społecznym, nawiązanie współpracy z domem rodzinnym przedszkolaków w celu określenia wspólnych działań odnośnie adaptacji , stworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.
 • nawiązywanie bliższych kontaktów między rodzicami , nauczycielkami i personelem przedszkola.

Cele szczegółowe programu:

 • zmniejszenie lęku dziecka przed rozstaniem z rodzicami
 • umożliwienie poznania nowego otoczenia przez rodziców i dzieci (sale, pomieszczenia przedszkolne, ogród przedszkolny)
 • ośmielenie dzieci do czynnego udziału we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczycielki, nawiązywanie przy tym serdecznego kontaktu w relacjach nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic, rodzic- rodzic
 • obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu przedszkola
 • skrócenie okresu adaptacji maluchów w przedszkolu w miesiącu wrześniu
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku poprzez obecność rodziców
 • wzajemna integracja rodziców

 

Zadania przedszkola podczas realizacji programu adaptacyjnego

 • nawiązywanie współpracy z rodzicami w celu włączenia ich w przygotowanie dziecka do adaptacji w środowisku przedszkolnym
 • zapewnienie wychowankom opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • wprowadzenie dziecka w świat zasad i reguł panujących w grupie rówieśniczej 

ZAPROSZENIE !

Na dobry początek współpracy

w dniach 24.05.2018r. – 29.05.2018r. w godz. 10.00 -11.00

zapraszamy rodziców i dzieci uczestniczących w programie adaptacyjnym

na Dni Otwarte Przedszkola

30.05.2018r. zapraszamy do udziału w Festynie rodzinnym w godz. 14.30 - 17.00

W tym czasie mogą Państwo uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach i imprezach organizowanych w naszym przedszkolu.

 

Harmonogram imprez i wydarzeń :

 

24.05.2018r. (czwartek)

10.00 - 11.00 Urodzinki- uroczystość przedszkolna.

11.00 - 12.00 „Bezpieczny przedszkolak”- konkurs wiedzy o bezpieczeństwie.

 

25.05.2018r. (piątek)

10.00 - 11.00 „Nie na tego złego”- teatrzyk w wykonaniu dzieci.

 

28.05.2018r. (poniedziałek)

10.00 - 11.00 Warsztaty kulinarne.

 

29.05.2018r. (wtorek)

10.00 - 12.00 Olimpiada sportowa.

 

30.05.2018r. (środa)

14.30 - 17.00 Festyn rodzinny.

 

W następnym etapie programu adaptacyjnego zapraszamy Państwa na spotkania i zajęcia dla rodziców i dzieci.

 

Harmonogram spotkań

Spotkania będą organizowane w czerwcu 2018 r.

 • 07.06.2018r. - czwartek - zebranie organizacyjne dla rodziców.
 • 08.06.2018r. - piątek – zwiedzanie budynku, ogrodu przedszkolnego.
 • 11.06.2018r. - 15.06.2018r. - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

– zajęcia w grupach 3-latków.

Podczas spotkań czerwcowych maluchy i ich opiekunowie mają okazję przebywać w sali przedszkolnej, uczestniczyć w zabawach, poznać pracujące w przedszkolu panie, a także kolegów i koleżanki. Rodzice natomiast mają szansę indywidualnego kontaktu i rozmowy z nauczycielkami, psychologiem i dyrektorem przedszkola.

Czas spotkań

Spotkania organizowane są w/g powyższego harmonogramu . Każde spotkanie trwa w godzinach 10.00-11.00 (nie dłużej niż 1h. )

Struktura zebrania z rodzicami

07.06.2018r. organizujemy zebranie informacyjne dla rodziców/ opiekunów nowoprzyjętych dzieci. Podczas spotkania dorośli mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania przedszkola, a także problemami, jakie mogą wystąpić podczas adaptacji dziecka w przedszkolu. Rodzice otrzymują zestawy ulotek informacyjnych z radami i wskazówkami. Ponadto zobowiązani są do wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczącej charakterystyki ich dziecka i oczekiwań w stosunku do naszej placówki.

Struktura spotkań z dziećmi i rodzicami

08.06.2018r.rodzice i dzieci mają okazję do zwiedzenia naszej placówki i ogrodu przedszkolnego.

11.06.2018r. - 15.06.2018r. Podczas następnych Państwa wizyt nauczycielki grup młodszych przygotują cykl zajęć dla dzieci . Spotkania mają na celu zachęcenie najmłodszych do wspólnej zabawy, przełamanie strachu, niechęci i lęku, a także pokazanie rodzicom, że przedszkole jest miejscem bezpiecznym i otwartym na potrzeby dzieci.

Podczas spotkań nauczycielki wykorzystają różnorodne metody pracy, takie, jak: zabawy ruchowe, plastyczne, tańce integracyjne, zabawy w kręgu, zabawy naśladowcze itd..

Dzieci i rodzic będą mieli możliwość ponownego odwiedzenia przedszkola, uczestniczenia w zabawach i poznania naszej placówki. Wszystkie działania mają ułatwić adaptację maluchów w przedszkolu.

Miejsce spotkań

Uczestnicy programu obejrzą wszystkie pomieszczenia przedszkolne, odwiedzą sale, w których maluchy będą przebywały od września. Mają również okazję do poznania ogrodu przedszkolnego.

Tematyka spotkań

07.06.2018 (czwartek)

Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych o charakterze informacyjno – edukacyjnym

 • Zapoznanie rodziców z zasadami organizacji pracy przedszkola i z programem adaptacyjnym – Wicedyrektor Alicja Modzelewska.
 • Omówienie trudności związanych z adaptacją dziecka – psycholog Ewelina Wojewoda.
 • Omówienie i rozdanie ulotek „Rady dla rodziców”, „Wyprawka trzylatka” – nauczycielki Ewelina Cwalina, Anna Dębińska, Barbara Tarkowska.
 • Wypełnienie ankiety informacyjnej „Moje dziecko”, pozyskanie informacji na temat dziecka – rodzice.
 • Omówienie harmonogramu dni adaptacyjnych – Ewelina Cwalina, Anna Dębińska, Barbara Tarkowska. 

08.06.2018 (piątek)

Zaproszenie dzieci i rodziców do poznania przedszkola: zwiedzanie budynku i ogrodu przedszkolnego.

 

Zajęcia otwarte

11.06.2018 r., 12.06.2018 r. – zajęcia w grupie „Kubuś Puchatek”

13.06.2018r., 14.06.2018r., 15.06.2018r. – zajęcia w grupie „Słoneczka”

11.06.2018 (poniedziałek)
Do przedszkola przychodzimy, wspólnie się bawimy”

12.06.2018 (wtorek)
Sport to zdrowie” 

13.06.2018 (środa)
Super przedszkolak”

14.06.2018 (czwartek)
Przedszkole nasz drugi dom”

15.06.2018 (piątek)
W przedszkolnym ogrodzie”

 

Ewaluacja programu

W celu monitorowania efektywności i zbadania stopnia realizacji celów programu zakładamy następujące sposoby ewaluacji :

- ankieta dla rodziców:

 • pierwsza - wypełniana na początku okresu adaptacyjnego dziecka (czerwiec)
 • druga – wypełniana pod koniec okresu adaptacyjnego dziecka w przedszkolu (listopad) - arkusz obserwacji dziecka 3-letniego.

Program adaptacyjny został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 14.09.2017 r. i przyjęty do realizacji Uchwałą nr 7/2017.